ارزش نظریه نهادی برای درک و بهبود ارزیابی تحول دیجیتال در بهداشت و درمان- دکتر سعید اخلاقپور

ارزش نظریه نهادی برای درک و بهبود ارزیابی تحول دیجیتال در بهداشت و درمان- دکتر سعید اخلاقپور

سخنران: دکتر سعید اخلاقپور
سمت: عضو هیات علمی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کوئینز
کشور: استرالیا
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
زمان: یک‌شنبه 25 فروردین ماه 1398، ساعت 8:30 تا 10:00
موضوع کارگاه: ارزش نظریه نهادی برای درک و بهبود ارزیابی تحول دیجیتال در بهداشت و درمان
The Value of Institutional Theory for Understanding and Improving the Evaluation of Digital Transformation in Healthcare