برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته غیرمتمرکز: تئوری و کاربرد در سامانه های تولید برق- دکتر محمد جواد فیض‌ اللهی

برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته غیرمتمرکز: تئوری و کاربرد در سامانه های تولید برق- دکتر محمد جواد فیض‌ اللهی

سخنران: دکتر محمد جواد فیض‌ اللهی
سمت: استاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه جورجیا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
زمان: چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته غیرمتمرکز: تئوری و کاربرد در سامانه های تولید برق