نظریه پردازی در مدیریت و کارآفرینی با استفاده از مدلسازی ریاضی و شبیه سازی رایانه ای- دکتر محمد کیهانی

نظریه پردازی در مدیریت و کارآفرینی با استفاده از مدلسازی ریاضی و شبیه سازی رایانه ای- دکتر محمد کیهانی

سخنران: دکتر محمد کیهانی
سمت: استادیار گروه کارآفرینی و نوآوری و گروه راهبرد و سازمان ها
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کلگری
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
زمان: دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 ساعت 15
موضوع کارگاه: نظریه پردازی در مدیریت و کارآفرینی با استفاده از مدلسازی ریاضی و شبیه سازی رایانه ای