نظریه پردازی در مدیریت و کارآفرینی با استفاده از مدلسازی ریاضی و شبیه سازی رایانه ای- دکتر محمد کیهانی

نظریه پردازی در مدیریت و کارآفرینی با استفاده از مدلسازی ریاضی و شبیه سازی رایانه ای- دکتر محمد کیهانی

سخنران: دکتر محمد کیهانی
سمت: استادیار گروه کارآفرینی و نوآوری و گروه راهبرد و سازمان ها
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کلگری
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 ساعت 15:30 الی 17:30
موضوع کارگاه: نظریه پردازی در مدیریت و کارآفرینی با استفاده از مدلسازی ریاضی و شبیه سازی رایانه ای