مطالعه اثرات ناهمگونی در ویژگی‌ های حرارتی و الکتریکی مواد دو بعدی- پویا یاسایی

مطالعه اثرات ناهمگونی در ویژگی‌ های حرارتی و الکتریکی مواد دو بعدی- پویا یاسایی

سخنران: پویا یاسایی
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ایلینوی
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده فیزیک واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی 
زمان: دوشنبه 9 مرداد 1396  ساعت ۱۴:۰۰ – ۱۶:۰۰
موضوع کارگاه: مطالعه اثرات ناهمگونی در ویژگی‌ های حرارتی و الکتریکی مواد دو بعدی
thermal and electrical characterization of heterogeneities in two dimensional materials