پیش ‌بینی‌ زمانی ‌- مکانی انرژی ‌های نو- دکتر فرانک گلستانه

پیش ‌بینی‌ زمانی ‌- مکانی انرژی ‌های نو- دکتر فرانک گلستانه

سخنران: دکتر فرانک گلستانه
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه نانیانگ
کشور: سنگاپور
محل سخنرانی:
دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز
زمان: چهارشنبه 6 دی ماه 1396 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: پیش ‌بینی‌ زمانی ‌- مکانی انرژی ‌های نو
Time and space forecasting of new energies