منابع نور فوتونیک توپولوژیک- دکتر بابک بهاری

منابع نور فوتونیک توپولوژیک- دکتر بابک بهاری

سخنران: دکتر بابک بهاری
سمت: استاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کالیفرنیا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
زمان: یک‌شنبه 16 دی ماه 1397، ساعت 12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: منابع نور فوتونیک توپولوژیک
Topological Photonics Light Sources