درک بهتر از تغییرات پیش بینی جهانی با استفاده از مشاهدات ماهواره ای- دکتر حامد عاشوری

درک بهتر از تغییرات پیش بینی جهانی با استفاده از مشاهدات ماهواره ای- دکتر حامد عاشوری

سخنران: دکتر حامد عاشوری
سمت: دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کالیفرنیا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
پردیس مرکزی دانشگاه تهران
زمان: چهارشنبه 6 دی ماه 1396 09:00 تا 10:00
موضوع کارگاه: درک بهتر از تغییرات پیش بینی جهانی با استفاده از مشاهدات ماهواره ای
Toward an Improved Understanding of Global Precipitation Variations Using Satellite-Based Observation