قراردادهای اختیار معامله: کاربردهای آن در مدیریت ریسک بازار- مازیار یوسفی زاد

قراردادهای اختیار معامله: کاربردهای آن در مدیریت ریسک بازار- مازیار یوسفی زاد

سخنران: مازیار یوسفی زاد
سمت: موسس و مدیر صندوق  
دانشگاه/سازمان: مدیریت سرمایه دراواتیکس
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: شرکت فرابورس ایران
زمان: 3 آبان 1395 ساعت 14:30 تا 16:00
موضوع کارگاه: قراردادهای اختیار معامله: کاربردهای آن در مدیریت ریسک بازار