استراتژی‌ های اختیار معامله با تاکید بر مطالعات موردی- مازیار یوسفی زاد

استراتژی‌ های اختیار معامله با تاکید بر مطالعات موردی- مازیار یوسفی زاد

سخنران: مازیار یوسفی زاد
سمت: موسس و مدیر صندوق  
دانشگاه/سازمان: مدیریت سرمایه دراواتیکس
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: شرکت فرابورس ایران
زمان: سه‌شنبه 11 آبان 1395 ساعت 9:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: استراتژی‌ های اختیار معامله با تاکید بر مطالعات موردی