آموزش حاشیه نویسی داده ها برای طبقه بندی بخش بندی در ترجمه همزمان- سید حسن شاورانی

آموزش حاشیه نویسی داده ها برای طبقه بندی بخش بندی در ترجمه همزمان- سید حسن شاورانی

سخنران: سید حسن شاورانی
سمت: دانشجو دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه اس اف یو
کشور: کانادا
محل سخنرانی: پردیس دو دانشکده‌های فنی
زمان: چهارشنبه اول شهریورماه 1396 ساعت 13:30 تا 15:00
موضوع کارگاه: آموزش حاشیه نویسی داده ها برای طبقه بندی بخش بندی در ترجمه همزمان
Training Data Annotation for Segmentation Classification in Simultaneous Translation