حمل و نقل و جابجایی در عصر اقتصاد اشتراکی- دکتر مهدیه الهویرنلو

حمل و نقل و جابجایی در عصر اقتصاد اشتراکی- دکتر مهدیه الهویرنلو

سخنران: دکتر مهدیه الهویرنلو
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: کالج شهری نیویورک
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
زمان: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 11:00 تا 12:30
موضوع کارگاه: حمل و نقل و جابجایی در عصر اقتصاد اشتراکی