حمل و نقل و جابجایی در عصر اقتصاد اشتراکی- دکتر مهدیه الهویرنلو

حمل و نقل و جابجایی در عصر اقتصاد اشتراکی- دکتر مهدیه الهویرنلو

سخنران: دکتر مهدیه الهویرنلو
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: کالج شهری نیویورک
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
زمان: یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 12:30 تا 13:30
موضوع کارگاه: حمل و نقل و جابجایی در عصر اقتصاد اشتراکی