کیناز بی مربوط به تروپومیوزین- تی آر کی بی- دکتر اکرم زمانی

کیناز بی مربوط به تروپومیوزین- تی آر کی بی- دکتر اکرم زمانی

سخنران: دکتر اکرم زمانی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ملبورن
کشور: استرالیا
محل سخنرانی: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
زمان: سه ‌‌شنبه 20 تيرماه 1396 ساعت 10:00تا12:00
موضوع کارگاه: کیناز بی مربوط به تروپومیوزین- تی آر کی بی
Tropomyosin related kinase B (TrkB) Regulates neurite outgrowth via a novel