مدلسازی سه بعدی فیبریلاسیون دهلیزی- دکتر علی قراویری

مدلسازی سه بعدی فیبریلاسیون دهلیزی- دکتر علی قراویری

سخنران: دکتر علی قراویری
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه یو اس آی
کشور: ایتالیا
محل سخنرانی: پژوهشکده فناوری ‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان: سه ‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 14:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: مدلسازی سه بعدی فیبریلاسیون دهلیزی