الگوی آزمایشگاه روی چیپ فوق العاده کم هزینه برای نجات جان انسان ها در کشورهای در حال توسعه- دکتر رحیم اسفندیارپور

الگوی آزمایشگاه روی چیپ فوق العاده کم هزینه برای نجات جان انسان ها در کشورهای در حال توسعه- دکتر رحیم اسفندیارپور

سخنران: دکتر رحیم اسفندیارپور
سمت: محقق
دانشگاه/سازمان: دانشگاه استنفورد
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: پژوهشکده علوم نانو پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
زمان: سه ‌شنبه 2 خرداد 1396 ساعت 14:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: الگوی آزمایشگاه روی چیپ فوق العاده کم هزینه برای نجات جان انسان ها در کشورهای در
حال توسعه
ultra low cost lab on a chip platform to save lives in developing countries