فیلتراسیون اولترافاین بر اساس غشاهای دو بعدی هوپ یا هایپ- دکتر علی اسفندیار

فیلتراسیون اولترافاین بر اساس غشاهای دو بعدی هوپ یا هایپ- دکتر علی اسفندیار

سخنران: دکتر علی اسفندیار
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه وین
کشور: اتریش
محل سخنرانی: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه 17 مهرماه 1396 ساعت 15:30 تا 1700
موضوع کارگاه: فیلتراسیون اولترافاین بر اساس غشاهای دو بعدی هوپ یا هایپ
Ultrafine filtration based on two-dimensional membranes Hope or Hype