دستگاه ‌های مرجع اندازه‌ گیری ولتاژ برای شبکه‌ های هوشمند- دکتر محمد مدرس

دستگاه ‌های مرجع اندازه‌ گیری ولتاژ برای شبکه‌ های هوشمند- دکتر محمد مدرس

سخنران: دکتر محمد مدرس
سمت: محقق پسادکتری  
دانشگاه/سازمان: موسسه ملی تحقیقات اندازه گیری
کشور: ایتالیا
محل سخنرانی:
دانشکده برق دانشگاه علوم و فنون مازندران
زمان: پنج‌ شنبه 30 آذر ماه 1396، ساعت 12:30
موضوع کارگاه: دستگاه ‌های مرجع اندازه‌ گیری ولتاژ برای شبکه‌ های هوشمند
Voltage measuring reference devices for smart grids