تصفیه فاضلاب خانگی با استفاده از ترکیب سیستم‌های انعقاد الکتریکی و تقطیر غشایی به کمک انرژی خورشیدی- دکتر محمد رمضانیان ‎‌پور

تصفیه فاضلاب خانگی با استفاده از ترکیب سیستم‌های انعقاد الکتریکی و تقطیر غشایی به کمک انرژی خورشیدی- دکتر محمد رمضانیان ‎‌پور

سخنران: دکتر محمد رمضانیان ‎‌پور
سمت: عضو هیات علمی  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه آرا
کشور: نیوزلند
محل سخنرانی:
دانشگاه علوم و فنون مازندران
زمان: پنج ‌شنبه 30 آذر ماه 1396 ساعت 09:00 تا 14:00
موضوع کارگاه: تصفیه فاضلاب خانگی با استفاده از ترکیب سیستم‌های انعقاد الکتریکی و تقطیر غشایی به کمک انرژی خورشیدی
Wastewater treatment