آب برای حیاتی سبز با بهینه سازی موثر مصرف آب برای کشاورزی پایدار- مهندس سید علی برزانیان

آب برای حیاتی سبز با بهینه سازی موثر مصرف آب برای کشاورزی پایدار- مهندس سید علی برزانیان

سخنران: مهندس سید علی برزانیان
سمت: مسئول دفتر آموزش های سریع
دانشگاه/سازمان: دانشگاه استنفورد
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشگاه شهرکرد
زمان:
23 اردیبهشت ماه 1397، ساعت 14:30 تا 17:00
موضوع کارگاه: آب برای حیاتی سبز با بهینه سازی موثر مصرف آب برای کشاورزی پایدار
Water for the green yard with effective optimization of water consumption for sustainable agriculture