شبیه ‌سازی جوش و کاربرد‌های عملی آن در مهندسی جوش- دکتر مهیار اسدی

شبیه ‌سازی جوش و کاربرد‌های عملی آن در مهندسی جوش- دکتر مهیار اسدی

سخنران: دکتر مهیار اسدی
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کارلتون
کشور: کانادا 
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر
زمان:
چهارشنبه 20 تيرماه 1397 ساعت 14:00 تا 17:00
موضوع کارگاه: شبیه ‌سازی جوش و کاربرد‌های عملی آن در مهندسی جوش
Weld simulation