کدام موسسات مشوق آرمان‌های رشد کارآفرینی هستند؟- دکتر پوریا درنی همدانی

کدام موسسات مشوق آرمان‌های رشد کارآفرینی هستند؟- دکتر پوریا درنی همدانی

سخنران: دکتر پوریا درنی همدانی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: مدرسه بیزنس نئوما
کشور: فرانسه
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
زمان: شنبه 23 مرداد ماه 1395
موضوع کارگاه: کدام موسسات مشوق آرمان‌های رشد کارآفرینی هستند؟