چرا شرکت ها داوطلبانه از بورس سهام جدا می شوند؟-  دکتر ایلناز کاشفی‌ پور

چرا شرکت ها داوطلبانه از بورس سهام جدا می شوند؟- دکتر ایلناز کاشفی‌ پور

سخنران: دکتر ایلناز کاشفی‌ پور
سمت: مدرس
دانشگاه/سازمان: مدرسه کسب و کار بیرمنگام
کشور: انگلیس
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
زمان: چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت 11:00 تا 13:00
موضوع کارگاه: چرا شرکت ها داوطلبانه از بورس سهام جدا می شوند؟