برنده ها و بازنده ها در جهان استارت آپ ها، موردِ خاصِ بیوتکنولوژی دارویی- دکتر محمد‌صالح فرازی

برنده ها و بازنده ها در جهان استارت آپ ها، موردِ خاصِ بیوتکنولوژی دارویی- دکتر محمد‌صالح فرازی

سخنران: دکتر محمد‌صالح فرازی
سمت: مدرس
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کارلوس سوم مادرید
کشور: اسپانیا 
محل سخنرانی: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
زمان: دو‌شنبه 10 دی 1397، ساعت 10:00 تا 13:00
موضوع کارگاه: برنده ها و بازنده ها در جهان استارت آپ ها، موردِ خاصِ بیوتکنولوژی دارویی
Winners and losers in the world of startups, a special case of pharmaceutical biotechnology