شبکه های ناحیه بدنه بی سیم: همزیستی کارآمد توسط مدیریت مداخله و جلوگیری از جلوگیری-  سمانه موثقی

شبکه های ناحیه بدنه بی سیم: همزیستی کارآمد توسط مدیریت مداخله و جلوگیری از جلوگیری- سمانه موثقی

سخنران: سمانه موثقی
سمت: محقق
دانشگاه/سازمان: گوگل
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشکده فنی دانشگاه تهران
زمان:
چهارشنبه 22 فروردین1397، ساعت 12:15 تا 13:30
موضوع کارگاه: شبکه های ناحیه بدنه بی سیم: همزیستی کارآمد توسط مدیریت مداخله و جلوگیری از جلوگیری
wireless Body Area Networks Efficient Coexistence by Interference Management and Avoidance