ساختمان های با انرژی صفر- دکتر رامبد رایگان

ساختمان های با انرژی صفر- دکتر رامبد رایگان

سخنران: دکتر رامبد رایگان
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه اِی اند اِم
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران
زمان:
یکشنبه31  اردیبهشت1397، از ساعت  12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: ساختمان های با انرژی صفر
zero Energy Buildings