حفره های میکروتوبول سه بعدی از نانوفوتونیک تا کاربردهای نوری- دکتر عباس مدنی

حفره های میکروتوبول سه بعدی از نانوفوتونیک تا کاربردهای نوری- دکتر عباس مدنی

سخنران: دکتر عباس مدنی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه آی اف دبلیو
کشور: آلمان
زمان:
یکشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 18:00 تا 19:00
موضوع کارگاه: حفره های میکروتوبول سه بعدی از نانوفوتونیک تا کاربردهای نوری
3D microtubular cavities From nanophotonics to optofluidic applications