رویکرد شبکه ای در روانشناسی- دکتر شبنم حسین

رویکرد شبکه ای در روانشناسی- دکتر شبنم حسین

سخنران: دکتر شبنم حسین
سمت: دکتری 
دانشگاه/سازمان: آزمایشگاه تِرِآد
کشور: آمریکا
زمان: یکشنبه 21 آذر1395  ساعت 16:30
موضوع کارگاه: رویکرد شبکه ای در روانشناسی