قیمت گذاری تکنولوژی- حامد حکیمیان

قیمت گذاری تکنولوژی- حامد حکیمیان

سخنران: حامد حکیمیان
سمت: مشاور ارشد
دانشگاه/سازمان: نوِتی
زمان: شنبه 21 فروردین 1395 ساعت 14
موضوع کارگاه: قیمت گذاری تکنولوژی