ماندن، رفتن یا بازگشتن ؟ مساله این است! (آسیب شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد و تحصیلکرده)

ماندن، رفتن یا بازگشتن ؟ مساله این است! (آسیب شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد و تحصیلکرده)

عنوان رویداد: ماندن، رفتن یا بازگشتن ؟ مساله این است! (آسیب شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد و تحصیلکرده)
محل برگزاری: دانشکده برق  دانشگاه صنعتی شریف
زمان: سه‌شنبه 25 اردیبهشت ماه 1397، ساعت 9:00 تا 13:00
شرح رویداد: این نشست تخصصی با همکاری پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و شبکه (مطالعاتی-سیاستی) مهاجرت خاورمیانه برگزار شد. محورهای مورد بحث در این رویداد، واقعیات و توهمات پیرامون آمار خروج و بازگشت دانشجویان و متخصصین ایرانی، انگیزه های افراد مستعد و تحصیلکرده برای مهاجرت به خارج و بازگشت به کشور، ظرفیت ها و چالش های کشور ایران در نگهداشت و بازگرداندن ایرانیان مستعد و نیز تجربیات ایرانیان تحصلیکرده از زندگی در خارج و مشکلات برگشت به ایران بود.
Immigration pathology
mohajerat

لازم به ذکر است، در بستر این رویداد، رونمایی از گزارش گردش بین المللی دانشجویان ایرانی صورت گرفت و در حاشیه نشست، نمایشگاه تخصصی کتاب با محوریت مهاجرت و زندگی مهاجران برگزار شد.