سمپوزیوم بررسی عملیاتی اکوسیستم‌ های کارآفرینی بین ‌المللی

سمپوزیوم بررسی عملیاتی اکوسیستم‌ های کارآفرینی بین ‌المللی

موضوع کنفرانس: سمپوزیوم بررسی عملیاتی اکوسیستم‌ های کارآفرینی بین ‌المللی
زمان:
پنج ‌شنبه 7 دی ماه 1396
محل برگزاری: شهرداری اصفهان
symposium esfahan