نقش استرانسیوم مغز در حافظه کوتاه مدت- دکتر حسام ‌الدین اخلاق ‌پور

نقش استرانسیوم مغز در حافظه کوتاه مدت- دکتر حسام ‌الدین اخلاق ‌پور

سخنران: دکتر حسام ‌الدین اخلاق ‌پور
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه راکفلر
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: پردیس شماره دو دانشکده‌ های فنی دانشگاه تهران، سالن کنفرانس آزمایشگاه ملی نقشه ‌برداری مغز
زمان: دوشنبه ۹ مردادماه 96، ساعت 11:00 تا 12:30
موضوع کارگاه: نقش استرانسیوم مغز در حافظه کوتاه مدت
The role of brain strontium in short-term memory