توسعه مدل مدیریت بهینه سازی منابع انرژی ساختمان در شهر پایدار- مهندس فرهاد امیری‌فرد

توسعه مدل مدیریت بهینه سازی منابع انرژی ساختمان در شهر پایدار- مهندس فرهاد امیری‌فرد

سخنران: مهندس فرهاد امیری‌فرد
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کنکوردیا
کشور: کانادا 
محل سخنرانی: دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان
زمان: ‌یک‌شنبه 25 آذر 1397، ساعت 13:00 تا 15:00
موضوع کارگاه: توسعه مدل مدیریت بهینه سازی منابع انرژی ساختمان در شهر پایدار
Development of management model for optimization of building energy resources in sustainable cities